Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r data personol a brosesir gan swyddfa’r Gwir Anrhydeddus David Jones, Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, yng nghyswllt gwaith achos ac ymholiadau polisi.

Pwy yw’r Rheolydd Data?

Y Rheolydd Data yw’r Gwir Anrhydeddus David Jones, Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd.

Beth mae’r swyddfa yn ei wneud?

Mae’r swyddfa’n cyflawni dyletswyddau a swyddogaethau Aelod Seneddol etholedig. Fel rhan o’r gwaith hwn rydym ni’n cynnal gwaith achos ac yn ymateb i ymholiadau polisi, ac mae’n rhaid i ni brosesu data personol ein hetholwyr er mwyn gwneud hynny.

Sut rydym ni’n prosesu data?

Mae’r swyddfa yn prosesu data etholwyr dan sail cyfreithlo tasg gyhoeddus. Mewn achosion lle nad yw’r sail cyfreithlon hwn yn ddigonol a bod angen caniatâd penodol, bydd aelod o’r swyddfa yn cysylltu gyda chi i gael eich caniatâd chi. Mewn achosion prin, gallem brosesu data hefyd dan sail gyfreithlon budd cyfreithlon.

Yn unrhyw achos, rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod yr wybodaeth a gesglir ac a ddefnyddir gennym ni yn briodol ar gyfer y pwrpas hwn, ac nad yw’n amharu ar eich preifatrwydd.

A fyddwn ni’n rhannu eich data personol gydag unrhyw un arall?

Gallem drosglwyddo eich data i drydd parti wrth ymdrin â chi, megis awdurdodau lleol, asiantau’r llywodraeth, ymddiriedolaethau iechyd, rheoleiddwyr ac yn y blaen. Mae’n ofynnol i drydydd partïon y gallem rannu data gyda nhw  gadw eich manylion chi yn ddiogel, ac i’w defnyddio ar gyfer y sail y’u bwriadwyd yn wreiddiol. Pan nad oes arnynt angen eich data mwyach i gyflawni’r gwasanaeth, byddant yn gwaredu’r manylion yn unol â’n gweithdrefnau ni.

Ni fyddwn yn defnyddio eich data personol mewn modd sy’n mynd y tu hwnt i’ch disgwyliadau rhesymol wrth gysylltu gyda ni.

Am ba mor hir fyddwch chi’n cadw’r data personol?

Oni bai y gofynnir am hynny’n benodol gennych chi, bydd ein swyddfa yn cadw eich data personol nes bo’r Gwir Anrhydeddus David Jones AS yn darfod bod yn Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd.

Rydym ni’n ailymweld â gwaith achos ac ymholiadau polisi dro ar ôl tro. Felly mae er budd ein swyddfa a’n hetholwyr i gadw’r data sy’n gysylltiedig â’r swyddogaethau hyn.

Pa hawliau sydd gen i o ran fy nata personol?

Mae gennych chi, gwrthrych y data, yr hawliau a ganlyn ar unrhyw adeg tra rydym ni’n prosesu eich data personol neu fod gennym ni eich data personol yn ein meddiant:

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS