Iaith:

Y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

Materion

Ar y dudalen hon, gellir darllen darnau ysgrifenedig byr sy’n cyfleu barn a sylwadau David ar faterion penodol. Gellir gweld y darnau diweddaraf ar ben y dudalen. Gellir gweld darnau henach drwy fynd i lawr y dudalen, a thrwy neidio o dudalen i dudalen.

Y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r ansoddair "hanesyddol" yn un sy'n cael ei gam-ddefnyddio yn go aml, ond ni ellir amau y bydd digwyddiadau y 23ain a'r 24ain o Fehefin 2016 yn cael eu cofio fel un o drobwyntiau mawr hanes Prydain. ... read more

Rhesymau o blaid pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r ymgyrch wedi bod yn un hir, ond yn awr, mae'r terfyn mewn golwg. Ar y 23ain o Fehefin - os nad ydych wedi pleidleisio yn barod, trwy'r post - mi gewch leisio eich barn ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd. ... read more

Pum rheswm i adael yr Undeb Ewropeaidd

Cynhelir y refferendwm ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ar y 23ain o Fehefin. Dyma bum rheswm da pam y byddai Prydain yn cael budd o adael yr UE. ... read more

Tollau parcio ar bromenâd Bae Colwyn

Un o ddatblygiadau gorau yr ardal leol dros y blynyddoedd diweddar yw gwelliant cynyddol glan y môr Bae Colwyn. Fodd bynnag, mae cynllun arfaethedig i gyflwyno tollau parcio ar y promenâd yn peri pryder. ... read more

Gohiriad ac agoriad ffurfiol y Senedd, ac adnewyddu Palas San Steffan

Gellir dweud taw Palas San Steffan yw adeilad adfywiad Gothig gorau'r byd. Fodd bynnag, mae'n adeilad sy'n dangos arwyddion amlwg o draul a defnydd, a mae'r angen am adnewyddiad trylwyr yn fawr. ... read more

Taflen y Llywodraeth o blaid yr Undeb Ewropeaidd

Ar y 9fed o Fai 2016, cynhaliwyd dadl yn Nhy'r Cyffredin ar benderfyniad y Llywodraeth i argraffu a dosbarthu taflenni sy'n rhestri dadleuon y Llywodraeth o blaid aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Roedd David Jones AS yn un o'r Aelodau a siaradodd yn ystod y ddadl. ... read more

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

Mae awtistiaeth yn gyflwr sy'n effeithio ar nifer fawr o bobl, a sy'n cario cost economaidd ddifrifol, yn ogystal â chost dynol. Fodd bynnag, mae'n debygol y byddai cynorthwyo pobl awtistaidd i gael gwaith yn galluogi'r wlad i gael budd o adnodd na sy'n cael defnydd llawn yn bresennol. ... read more

Rheilffyrdd a Gogledd Cymru

Mae teithio ar y rheilffyrdd yn adfywio'n nerthol. Fel canlyniad, dylid rhoi ystyriaeth ofalus i wella'r rheilffordd sy'n rhedeg ar hyd arfordir Gogledd Cymru. ... read more

Amseriad y Pasg

Ers canrifoedd, mae amseriad y Pasg wedi cael ei benderfynu yn unol â chylchdroeon y Ddaear a'r Lleuad. Fel canlyniad, gall dyddiad yr wyl amrywio oddeutu mis. Fodd bynnag, mae awgrymiad y dylai amseriad y Pasg gael ei sefydlogi. ... read more

Cyllideb 2016

Roedd tipyn i'w groesawu yng Nghyllideb 2016, gan gynnwys datganiad o Gytundeb Twf ar gyfer Gogledd Cymru, a threth newydd yn gysylltiedig â siwgr. ... read more

Ail-etholiad 2019

Yn Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 2019, ail-etholwyd David fel yr Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, gyda chynnydd yn ei gyfran o’r bleidlais i 50.7%.

Cysylltwch â David Jones AS